කොහොමද Order කරන්නෙ?

எப்படி உத்தரவிடுவது?

ඔබ දන්නවාද, ඔබට වඩාත් ලේසියෙන්,පහසුවින් කිසිම ප්‍රෙමාදයකින් තොරව ඔබට අවශ්‍ය භාන්ඩ ඔබටම තෝරා ඔර්ඩර් කලහැකි බව

වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔර්ඩර්ස් එක දාන එකෙන් ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයාගෙ සයිස් එක තෝරලා ඔයාට ඔනි කලර්ස් එක තෝරගෙන, අවශ්‍යතරම් ලේසියෙන්ම ඔර්ඩර් කරන්න පුලුවන්.
ඔයාට ඔයාගේ Addres එක අනුව ඩිලිවර් charges බලාගන්නත් පුලුවන්.
එ නිසා ඔයාට ඉක්මනින් ,කිසිම Delay එකක් නැතුව ඔයාගේ order එක ගෙදෙට්ටම ගෙන්නගන්න පුලුවන්.

உனக்கு தெரியுமா, எந்த தாமதமும் இல்லாமல் நீங்கள் விரும்பும் பொருட்களை எளிதாகவும் வசதியாகவும் தேர்ந்தெடுத்து ஆர்டர் செய்யலாம்

இணையதளத்தில் ஒரு ஆர்டரை வைப்பதன் மூலம், உங்கள் அளவை எளிதாகத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் விரும்பும் வண்ணங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு எளிதாக ஆர்டர் செய்யலாம்.

உங்கள் முகவரிக்கு ஏற்ப டெலிவரி கட்டணங்களையும் பார்க்கலாம்.

எனவே எந்த தாமதமும் இன்றி உங்கள் ஆர்டரை விரைவாக வீட்டிற்குப் பெறலாம்.

කොහොමද වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔර්ඩර් කරන්නෙ?

පලමුව අපේ වෙබ් සයිට් ලින්ක් එක ටච් කරලා වෙබ්සයිට් එකට යන්න.

1. මේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ශොප් නව් තොරන්න.

select shop

2.දැන් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රොඩැක්ට් එක තෝරගෙන එය මත ක්ලික් කරන්න.

tuch product

3.ඔබට අවශ්‍ය අයිතමයේ කලර් එක තෝරා,සයිස් එක තෝරන්න.

4.දැන් අවශ්‍ය කොන්ටිටී එක තෝරා add to cart කාර්ඩ් මත ක්ලික් කරන්න.

add to cart

ඔබ Add to cart tuch කල පසු එවිට උඩින් කාර්ට් එකට ඇඩ් උන බව මෙන්වයි.

add to card show

5.ඔබට තවත් වෙනයම් ප්‍රොඩැක්ට්ස් අවශ්‍යනම් පෙර පරිදිම කාර්ට් එකට ඇඩ් කරන්න.

6.අවසානයේ “View cart”  ලබදෙන්න.

add to card show

දැන් ඔබ ඇඩ් කල සෑම ප්‍රොඩැක්ට් එකක්ම ඔබගේ  කාර්ට් එකේ පෙන්වනු ඇත.

දැන් ඩිලිවර් මෙතර්ඩ් එක තෝරා

Proceed to checkout ලබා දෙන්න.

delever metherd

7.අවසාන වශයෙන් ඔබගේ “Addres details” ලබාදී පේමන්ට් මෙතර්ඩ් එක තෝරා ප්ලේස් ඔර්ඩර් ලබාදෙන්න.

இணையதளத்தில் ஆர்டர் செய்வது எப்படி?

முதலில் எங்கள் இணையதள இணைப்பைத் தொட்டு இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

1. මේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ශොප් නව් තොරන්න.

select shop

2. இப்போது நீங்கள் விரும்பும் தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

tuch product

3. நீங்கள் விரும்பும் பொருளின் நிறம் மற்றும் அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

4. இப்போது தேவையான உள்ளடக்கங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து கார்ட் கார்டில் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

add to cart

நீங்கள் கார்ட்டில் சேர்த்துவிட்டு மேலே உள்ள கார்ட்டில் சேர்த்தது போல் தெரிகிறது.

add to card show

5.உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் தயாரிப்புகள் தேவைப்பட்டால் முன்பு போலவே வண்டியில் சேர்க்கவும்.

6. இறுதியாக “View cart” கொடுக்கவும்.

add to card show

இப்போது நீங்கள் சேர்க்கும் ஒவ்வொரு தயாரிப்பும் உங்கள் கார்ட்டில் காட்டப்படும்.

இப்போது டெலிவர் முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்


செக் அவுட் செய்ய தொடரவும்.

delever metherd

7.අවසාන වශයෙන් ඔබගේ “Addres details” ලබාදී පේමන්ට් මෙතර්ඩ් එක තෝරා ප්ලේස් ඔර්ඩර් ලබාදෙන්න.

මෙම උපදෙස් පිලිපැදීම මගින් සාර්තකව ඔර්ඩර් එකක් ප්ලේස් කරගහ හැකියි.
இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் வெற்றிகரமாக ஆர்டர் செய்யலாம்.